ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ವಿವರ 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ಇಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

  1

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆರ್.ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು    22034393

 2

ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22212912

 3

ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು.    22353138

4

ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರಿಯಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು.

 

22353933 

5

ಡಾ. ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಎಸ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

                                              ನಿರ್ದೇಶಕರು.

   22251476

6

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು.

 

22269632 

7

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ಚೈತ್ರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು.

 

 26531252

8

ಡಾ.ರಿಚರ್ಡ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು.

   

25710501

Fax 25707380

 

Contact Information
Phone: 080-22278813 / 14 / 15 / 16 : FAX:080-22213172
Postal address: TTMC “A” Block, 5th floor, BMTC Building Shantinagar, Bangalore 560 027, Karnataka, India