ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾನೂನುಗಳು


ಗಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಗಳು

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜ (ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 1957 (27ನೇ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ 2015 ತಿದ್ದುಪಡಿ)

ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ 2016 (8ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ವರೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ) (ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೊ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ 2016 (ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೊ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳು 2015

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು (ಜಿಲ್ಲೆ ಖನಿಜ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕೊಡುಗೆ) ನಿಯಮಗಳು 2015

ಮಿನರಲ್ಸ್ (ಖನಿಜ ಪರಿವಿಡಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್) ನಿಯಮಗಳು 2015

ಖನಿಜ (ಹರಾಜು ನಿಯಮಗಳು 2015)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ನೀತಿ

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು (ಅಭಿವೃದ್ದಿ & ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್) ಆಕ್ಟ್, 1957 (10ನೇ ಮೇ ವರೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2012)

ಗಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಗಳು 1988 (2ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ತನಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2011)

ಖನಿಜ ವಿನಾಯಿತಿ(ಕನ್ಸೆಷನ್) ನಿಯಮಗಳು 1960 (26ನೇ ಜುಲೈ ವರೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2012)