ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

                ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಕಲಂ 5(1),5(2) ರನ್ವಯ ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ, ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಎಂಎಲ್/ಆರ್‍ಟಿಐ/276/(2015-16)/2016-17/790, ದಿನಾಂಕ 17.06.2017 ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

                    ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಕಲಂ 26(3)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ /  ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

 

1.  ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕ್ರ.

ಸಂ

 

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

 

ವಿಳಾಸ

 

ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಎ ಬ್ಲಾಕ್, 5ನೇ ಮಹಡಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಕಟ್ಟಡ ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ,

ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ: 080-22216257

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: 9972812977

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ: 080-22213172

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2.  ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕ್ರ.

ಸಂ
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಜಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ,

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಟಿಟಿಎಂಸಿ, ಎ ಬ್ಲಾಕ್, 5ನೇ ಮಹಡಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಕಟ್ಟಡ ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ,

ಶಾಂತಿನಗರ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560027

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ: 080-22278813

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:9972093436

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ:080-22213172

 

E-mail- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3.  ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.

ಸಂ
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1

ಶ್ರೀ. ನಿಂಗಪ್ಪ,

ಉಪಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಉ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ದವ್Àಲತ್‍ಪುರ ರಸ್ತೆ,

ವೈಷ್ಣವಿ ಫಾರಂ ಹೌಸ್,

ಸಂಡೂರು-583119

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ:8277-380133

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:9845423546

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ: ಇಲ್ಲ

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ಶ್ರೀ.ಶಂಕರಲಿಂಗಯ್ಯ,

ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಉ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಿಲಯ

ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ,

ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ :08226-222004 ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:9448119688

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ:08226-222004

 E-mail-

mThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ಶ್ರೀಮತಿ.ಸರಿತಾ ಡಾಂಗೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಉ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ನಂ,63/ಎ, ಬೃಂದಾವನ ಸೆಕ್ಟರ್, ನವನಗರ,

ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ:08354-235117

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: 9739866316

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ: ಇಲ್ಲ

 

E-mail-

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಜೆ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು.(ಉ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಕಾರ್ಯ ಮ್ಯಾಗ್ನಸೈಟ್ ಗಣಿ,

ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಅಂಚೆ-571314,  ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ:08221-220156

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: 9448770503

 

E-mail-

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ವಿಭಾಗ,

ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು,

ಬಿ. ಕಾಟಿಹಳ್ಳಿ, ಹಾಸನ – ತಾ.&ಜಿಲ್ಲೆ

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ: 08172-240322

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: 9880976362

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 08172-240126
6

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಶಿವಕುಮಾರ್,

ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಉ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ, ಸ್ವೀಟ್ ಹೌಸ್, ಡಾ;ರಾಜಾರಾವ್ ರಸ್ತೆ,

ಜೆ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಕನಕಪುರ,-562117, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ  : 080-27522275

 ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9480065766

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ :ಇಲ್ಲ

 

 E-mail-

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

7

ಶ್ರೀ.ಬಾಲಯ್ಯ ಶೇರಿಗಾರ್

ಹಿರಿಯ ಗಣಿ ಸಂಗಾತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಭೈಂದೂರು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಗಣಿ,

ಭೈಂದೂರು ಅಂಚೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ  :08254-251048

 ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: 9632949478

 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ:ಇಲ್ಲ

 

E-mail-

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.