ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005


ಪ್ರಕರಣ 4 (1) (ಎ)

 

1

ಮುಖ ಪುಟ

2 ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
3 ಉಪದಾನ ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
4 ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
5 ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯೆ ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
6 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
7 ಜಾಗೃತಾ ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
8 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ವಿಭಾಗದ  ಜನರಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್  ಕಡತಗಳು
9 ಉಗ್ರಾಣ ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
10 ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
11 ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ – ಸಿಎಸ್‍ಆರ್/ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ/ ಪ್ರ.ಕ. ಕಡತಗಳು
12 ಉತ್ಪಾದನಾ  ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
13 ಶಾಸನ ಬದ್ದ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಸುರಕ್ಷತೆ
14 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
15 ಕಾಮಗಾರಿ(ಆರ್&ಆರ್)ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
16 ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
17 ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
18 ಗಣಿಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗದ / ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗ/ಐಬಿಎಂ/ ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
19 ಮಂಡಳಿ ಶಾಖೆ ಕಡತಗಳು